RADCA PRAWNY - DORADZTWO, REPREZENTACJARadca prawny doradza i wspiera Klientów w dziedzinie prawa pracy. Zajmuje się i specjalizuje wyłącznie w tym obszarze prawa. Powoduje to, że jego wiedza jest większa w tym zakresie niż innych, niewyspecjalizowanych w tym zakresie prawników. Sprzyja temu blisko 20 letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy obejmowało pracę na stanowisku inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, a w jej ramach wykonywanie funkcji nadzorczo – kontrolnych jako organ adm. I stopnia oraz czynności oskarżyciela publicznego oraz pełnomocnika pracowników przed sądami I i II instancji. Ponadto radca prawny przez 9 lat był wykładowcą na studiach podyplomowych z bhp w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej w Skierniewicach. Tym samym radca prawny zdobył olbrzymie doświadczenie i wiedzę, z których możecie Państwo skorzystać.

Radca prawny może świadczyć pomoc prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje prawo pracy, a także prawo administracyjne

Radca prawny Marcin Stanecki może świadczyć wsparcie również, jeśli chodzi o przepisy związane z kodeksem postępowania administracyjnego. Klienci będą mogli skorzystać z pomocy, która obejmuje pomoc w pisaniu i redagowaniu skarg do WSA lub też NSA oraz zaskarżenie decyzji wydawanych przez organy administracji państwowej i samorządowej.


Artykuły informatyczne: strony internetowe Łódź