Test z zakresu BHP

Wprowadź hasło:

Proszę wprowadzić dane:

1. Pracą na wysokości jest:

2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:

3. Gaśnicą typu B można gasić pożary:

4. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego mężczyznę (kobietę) przy pracy STAŁEJ nie może przekraczać:

5. Pracownicy na stanowiskach robotniczych muszą odbyć szkolenie okresowe z BHP:

6. Naprawy instalacji elektrycznej może dokonywać pracownik:

7. Podstawowe założenia z zakresu ochrony prawnej ochrony pracy zawiera:

8. Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu, to:

9. Do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem nie wolno używać:

10. Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych należą:

11. Płonącą odzież na człowieku należy gasić:

12. Okoliczności oraz przyczyny wypadku przy pracy ustala:

13. Zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia występuje, gdy:

14. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się:

Poprawne odpowiedzi:

0%

wyjdź