Test z zakresu BHP

Wprowadź hasło:

Proszę wprowadzić dane:

1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych muszą odbyć szkolenie okresowe z BHP:

2. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się:

3. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik:

4. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń:

5. Podstawowe założenia z zakresu ochrony prawnej ochrony pracy zawiera:

6. Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych należą:

7. W przypadku złamania kości usztywnić należy:

8. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest:

9. Pracodawca ma obowiązek:

10. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

11. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

12. Pracą na wysokości jest:

13. Dokumentem potwierdzającym stosunek pracy jest:

14. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

Poprawne odpowiedzi:

0%

wyjdź