Test z zakresu BHP

Wprowadź hasło:

Proszę wprowadzić dane:

1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

2. Wyłączniki zatrzymania awaryjnego należy stosować przy maszynach:

3. Badania wstępne lekarskie przechodzą pracownicy:

4. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:

5. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest:

6. Podstawowe założenia z zakresu ochrony prawnej ochrony pracy zawiera:

7. Umowa na wykonywanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem to:

8. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne to:

9. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego mężczyznę (kobietę) przy pracy STAŁEJ nie może przekraczać:

10. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

11. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego mężczyznę (kobietę) przy pracy dorywczej nie może przekraczać:

12. Szkolenie wstępne obejmuje:

13. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się:

14. Podstawą do odmowy wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego jest:

Poprawne odpowiedzi:

0%

wyjdź