INSTRUKCJA BHP PRACE PRZY WYKORZYSTANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

WZORCOWA INSTRUKCJA BHP

PRACE PRZY WYKORZYSTANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Do prowadzenia takich prac mogą być wyznaczeni pracownicy, którzy posiadają:

1/ ważne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań co do prac wykonywanych na danym stanowisku,

2/ ważne przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku:

 • Instruktaż wstępny ogólny,

 • Instruktaż wstępny stanowiskowy,

 • Szkolenie okresowe

Wszystkie instruktaże muszą być bezwarunkowo przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione i przed rozpoczęciem i dopuszczeniem do pracy każdego pracownika – potwierdzone wystawieniem stosownego zaświadczenia i przekazanego do akt osobowych zainteresowanego pracownika.

3/ przydzieloną odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony indywidualnej

w postaci rękawic ochronnych, gogli ochronnych.

4/ wszystkie wymienione wykonujące prace przy użyciu substancji chemicznych muszą przejść szkolenie z zakresu obchodzenia się z substancjami chemicznymi

5/ szkolenie o którym mowa w pkt. 4 powinno być włączone w szkolenie bhp pracownika: Instruktaż wstępny ogólny,Instruktaż wstępny stanowiskowy, Szkolenie okresowe, powinno obejmować tematykę w zakresie:

 1. transport,

 2. magazynowanie i składowanie.

 3. stosowanie przy procesach produkcyjnych.

6/ wszystkie osoby pracujące przy kontakcie z substancjami chemicznymi muszą być zapoznane z tzw. Kartą Charakterystyki Substancji Chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem:

 • identyfikacja zagrożenia

 • pierwsza pomoc

 • postępowanie w przypadku pożaru

 • postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • postępowanie z substancją i jej magazynowanie

 • kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

 • właściwości fizykochemiczne

 • stabilność i reaktywność

 • informacje toksykologiczne

 • informacje ekologiczne

 • postępowanie z odpadami

 • informacje dotyczące przepisów prawnych

7/ przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem substancji chemicznych w zależności od stosowanej substancji należy korzystać ze sprzętu ochrony indywidualnej ( każdy pracownik ), a mianowicie:

ochrona oczu – okulary lub / i przyłbica,

ochrona rąk – rękawice ochronne

8/ każdy pracownik po zakończonej czynności powinien:

  • zdjąć używane przez siebie środki ochrony indywidualnej,

  • dokładnie umyć ręce i twarz po pracy z ta substancją.

ZABRANIA SIĘ KATEGORYCZNIE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW I NAPOI NA STANOWISKU PRACY Z WYKORZYSTANIEM SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

9/ pozostałe wymagania przy pracach związanych z wykorzystaniem SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Używać tylko ochron sprawnych i nie uszkodzonych ( przestrzegać terminów  ważności podanych przez wytwórców),

Sprzęt ochrony osobistej – indywidualnej – winien posiadać ważne

dokumenty oceny zgodności wyrobu ( certyfikat na znak CE),

Wszystkie używane pojemniki muszą być szczelnie zamknięte, posiadać

właściwy opis na etykietach przytwierdzonych do tych opakowań,

10/ uwagi końcowe:

  • w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia zatrudnionych tam pracowników mają oni pełne prawo powstrzymać się od wykonywania pracy i zawiadomić o tym przełożonego,

  • w razie nie cofnięcia się bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia zatrudnionych tam pracowników mają oni pełne prawo do samowolnego oddalenia się z miejsca zdarzenia i niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie przełożonego,

  • w razie wystąpienia wypadku przy pracy należy:

# zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,

# zabezpieczyć miejsce zdarzenia,

# zawiadomić przełożonego.

  • w razie wystąpienia innych nieprzewidzianych wątpliwości należy prace przerwać i zwrócić się do swojego przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

07/04/2022