Monitory ekranowe – zmiany

W dniu 2.11.2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację przepisów rozporządzenia MPiPS z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia wymogu wyposażenia każdego stanowiska pracy, na którym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy wykorzystuje się do pracy laptopy, w stacjonarne monitory ekranowe. Natomiast szkła kontaktowe stają się na równi z okularami korygującymi wzrok środkiem profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 23715 § 1 KP w rozporządzeniu MPiPS z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) zostały wprowadzone zapowiadane wcześniej zmiany.

Kluczowym obowiązkiem dla pracodawcy jest wyposażanie stanowiska pracy, na którym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy używa się systemu przenośnego (laptopa), w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę pozwalającą umieszczać ekran w taki sposób, aby jego górne krawędzie znajdowały się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz (ust. 1.2. załącznika do MonEkranBHPR).

Uchyla się także obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym w odrębnych przepisach (uchylony pkt 2 w § 6 MonEkranBHPR).

Kolejna interesująca zmiana dotyczy traktowania szkieł kontaktowych na równi z okularami korygującymi wzrok – jako środka profilaktycznej opieki zdrowotnej. Nowe przepisy nakładają zatem na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy (§ 8 ust. 2 MonEkranBHPR).

Poza tym znowelizowano załącznik do rozporządzenia określający minimalne wymagania bhp oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Uproszczono brzmienie przepisów dotyczących:

1) ergonomicznego ustawienia monitora,

2) klawiatury,

3) konstrukcji stołu do pracy,

4) regulacji krzesła do pracy.

Między innymi zamiast: „d) regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20° do tyłu i 5° do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej o 120° – po 60° w obu kierunkach”, ust. 2.1. pkt d) załącznika do MonEkranBHPR otrzymał brzmienie: „d) regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu”. Znika również przepis, w myśl którego odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400–750 mm, a także wymóg zapewnienia wilgotności względnej pomieszczenia na poziomie co najmniej 40%.

Pozostaje natomiast obowiązek takiego usytuowania miejsc pracy, by jedno stanowisko od drugiego dzieliło tyle miejsca, aby pracownik miał zapewniony swobodny dostęp i dostateczną przestrzeń pracy.

Nowe przepisy wchodzą w życie po 14-dniowym vacatio legis. Pracodawcy muszą istniejące już stanowiska pracy dostosować do nowych wymogów ergonomii w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

Źródło: rcl.gov.pl

08/11/2023