Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na rusztowaniu

Warunki dopuszczenia do pracy

Na rusztowaniu mogą wykonywać pracę pracownicy, którzy ukończyli instruktaż stanowiskowy w tym zakresie oraz zostali poinformowani o zagrożeniach i ocenie ryzyka zawodowego.

Stosowanie przydzielonych przez pracodawcę: odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej.

Zabrania się korzystania z rusztowań, które nie zostały odebrane przez wyznaczone przez pracodawcę osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na rusztowaniu powinno ono przejść przegląd (codzienny, okresowy lub doraźny).

Eksploatacja rusztowań usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest dopuszczalna, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu należy ustalić zasady bezpiecznej ewakuacji pracowników.

Eksploatacja rusztowań jest zabroniona:

jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;

w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;

w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy

Upewnij się, że rusztowanie jest odebrane przez upoważnioną osobę i dopuszczone do eksploatacji.

Rusztowania podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Upewnij się, że zaplanowane na rusztowaniu prace nie spowodują przekroczenia maksymalnego obciążenia roboczego pomostu.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Wykonując prace na rusztowaniu należy zachować szczególną ostrożność. Wchodzenie i schodzenie z rusztowania może odbywać się tylko wyznaczonymi pionami komunikacyjnymi.

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania odstępów między stanowiskami pracy wynoszących co najmniej 5 m.

Wszelkie materiały i narzędzia stosowane na rusztowaniu należy użytkować lub składować w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie przez bortnicę. Zrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z rusztowania jest zabronione.

Czynności wykonywane po zakończeniu pracy

Pozostawianie materiałów lub narzędzi na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy lub w przypadku dłuższych przerw w pracy jest zabronione. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie pracy na rusztowaniu lub przy niewystarczającej widoczności należy niezwłocznie przerwać pracę i opuścić rusztowanie.

O wszelkich nieprawidłowościach związanych z pracą na rusztowaniu należy niezwłocznie poinformować przełożonego.

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia, nawet bez porozumienia z przełożonym, na miarę wiedzy i dostępnych środków technicznych, należy podjąć działania w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

W przypadku wystąpienia zdarzeń wypadkowych należy postępować zgodnie z instrukcją wypadkową.

24/03/2022