Szkolenia – po co przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Do udokumentowania szkolenia i wydania zaświadczenia dane osobowe są konieczne.
Podajesz je dobrowolnie, ale bez nich nie potwierdzimy odbycia szkolenia.
Dalsze przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody i odbywa się w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz/lub wykonania zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO).
Administratorów danych jest dwóch: Agencja Prawa Pracy i Bhp Sp z o o. 93-129 Łódź ul. Lubelska 4/6, tel. 604 641 407, E: uslugi-bhp@post.pl i Twój pracodawca (jeśli złożysz u niego otrzymane zaświadczenie). W przypadku gdy umowę mamy podpisaną z Twoim pracodawcą, Twoje dane już mamy od niego i nie przekazujesz nam ich sam. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu przekażemy pracodawcy bezpośrednio. Sprawdź jednak, czy Twoje dane są prawidłowe.

Twoje dane będziemy musieli udostępnić instytucjom upoważnionym do kontroli zgodnie z przepisami. Dane będą też udostępniane – na podstawie zawartych umów – firmom lub osobom, które świadczą nam usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowa-nia, archiwizowania i niszczenia dokumentów.

Dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami szczególnymi lub do okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, zależnie który okres jest dłuższy.

Masz prawo dostępu do danych, które Cię dotyczą.

Możesz zawsze uzupełnić swoje dane lub je sprostować.

Możesz żądać usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ale tylko wtedy, gdy nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi. Prawo do przenoszenia danych nie przysługuje, gdyż przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Nie będziesz profilowany. Nie będziesz podlegać automatycznym decyzjom podejmo-wanym bez udziału człowieka.

Jeżeli uznasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. organ nadzorczy). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z nami.